Procedura organizacji zajęć lekcyjnych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Procedura organizacji zajęć lekcyjnych  w Szkole Podstawowej w Orle
od 1 września 2021 r. - wariant A (nauczanie prowadzone w trybie stacjonarnym)

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( Dz. U. 2020 r. poz. 1320)

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2020 poz. 910)

3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2020 poz. 1327)

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 r. poz. 1389)

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 493 ze zm.)

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2020 poz. 1166 ze zm.)

7. Decyzja Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25.08.2020 r. dla przedszkoli , oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567).

§ 1

 1. Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.
 2. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.
 3. W każdej sali lekcyjnej znajduje się pojemnik z płynem dezynfekcyjnym oraz instrukcja dotycząca obowiązkowego dezynfekowania rąk.
 4. Plan lekcji układany jest w taki sposób, aby w miarę możliwości każdego dnia uczniowie poszczególnych klas rozpoczynali zajęcia o zbliżonej, ale nie tej samej, godzinie, co ma na celu wyeliminowanie spotykania się uczniów różnych klas w szatni szkolnej.
 5. Oddział przedszkolny przebywa w wyznaczonej i stałej sali nr 3. Przyporządkowani są do tej grupy ci sami nauczyciele.
 6. Prowadzenie lekcji i zajęć dla poszczególnych oddziałów i oddziałów łączonych, odbywa się, w miarę możliwości w jednej sali. Również podczas posiłków.
 • klasie I  przypisana jest sala nr 4,
 • klasom II i III – sala nr 5, 7
 • klasom IV i V – sala nr 1,
 • klasom VI i VII – sala nr 6, 7
 • klasie VIII – sala nr 2
 1. Ogranicza się liczbę uczniów przebywających jednorazowa w szatni do 6 osób. Po zdjęciu odzieży wierzchniej uczniowie oczekują na rozpoczęcie zajęć na korytarzu szkolnym mając założone maseczki ochronne. Po zakończeniu zajęć ograniczenie liczby uczniów w szatni jest również obowiązujące.
 2. Każdy uczeń ma przypisaną jedną i tę samą ławkę, którą dzieli z tym samym rówieśnikiem.
 3. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 4. Uczeń może pozostawić swoje przybory szkolne w klasie. Miejsce przeznaczone na przechowywanie przyborów szkolnych dla ucznia jest stałe i wyraźnie oznaczone.
 5. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

Jeżeli warunki atmosferyczne są sprzyjające zajęcia sportowe należy przeprowadzać na otwartej przestrzeni.

Sprzęt i przybory sportowe powinny być czyszczone przy użyciu wody z detergentem lub zdezynfekowane po użyciu przez daną klasę.

 1. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich sytuacjach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawek i innych przedmiotów.
 2. Jeżeli istnieją ku temu możliwości kadrowe, do jednej grupy uczniów przyporządkowani są ci sami nauczyciele.
 3. Jeżeli istnieją ku temu możliwości lokalowe, jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali.
 4. W czasie lekcji uczniowie i nauczyciele nie mają obowiązku zasłaniania nosa i ust maseczką ochronną lub przyłbicą.
 5. Z sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować.
 6. Zajęcia świetlicowe będą się odbywać w wyznaczonej sali i jeżeli to możliwe ze względu na warunki atmosferyczne na terenie placu szkolnego.
 7. Należy wietrzyć sale co najmniej jeden raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 8. Sprzęt na placu zabaw lub boisku, należącym do podmiotu, powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeśli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem.
 9. Prace pisemne, zeszyty przedmiotowe, zeszyty ćwiczeń lub inne wytwory pracy uczniów nauczyciel sprawdza po uprzednim zdezynfekowaniu rąk lub jeżeli specyfika przedmiotu zezwala, zostawia je odpowiednio zabezpieczone, na dwudniową kwarantannę.
 10. W przypadku  wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia lub pracownika należy obowiązkowo dokonać pomiaru temperatury ciała.
 • jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38o C lub wyżej – należy powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły oraz przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej,
 • jeżeli pomiar temperatury termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy 37,2o C – 37,9oC – należy powiadomić rodziców ucznia i ustalić ewentualną konieczność sposobu odebrania dziecka ze szkoły.
 1. Uczeń wykazujący niepokojące objawy chorobowe zostaje odizolowany od pozostałych uczniów we wskazanej sali i oczekuje na rodziców pod opieką pracownika szkoły. Uczeń i nauczyciel lub inny pracownik szkoły są zobowiązani do zabezpieczenia się osłoną nosa i ust. Odległość między uczniem a opiekunem nie może być mniejsza niż 2 m. 
 2.  Wzór udzielonej na pomiar temperatury zgody stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury.

§ 2

Organizacja pracy biblioteki

 1. Godziny pracy biblioteki szkolnej ustali dyrektor odrębnym zarządzeniem, uwzględniając potrzeby uczniów w tym zakresie.
 2. Książki oddawane przez uczniów są składowane w wydzielonym miejscu, odseparowane od reszty książek i poddawane dwudniowej kwarantannie. W tym czasie nie mogą zostać wypożyczone kolejnym uczniom.
 3. Organizacja sposobu korzystania z biblioteki uwzględnia wymagany dystans przestrzenny, czyli min. 1,5 m. odległości między użytkownikami. W celu zachowania wymaganego dystansu społecznego ogranicza się liczbę użytkowników korzystających jednocześnie z biblioteki.

Procedura wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r. i obowiązuje do czasu jej odwołania.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-10-26
Data publikacji:2021-10-26
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Małgorzata Dmochowska
Liczba odwiedzin:908