Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2020 poz. 1604 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (t.j.: Dz. U. z 2023 roku poz. 900 z późn. zm.)

Cel procedury:

Procedura ma zapewnić higieniczne warunki pobytu dzieci w szkole oraz chronić przed rozprzestrzenianiem się wszawicy w placówce.

Zakres procedury:

Procedura dotyczy postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy w szkole.

Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności:

1. Dyrektor: jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom higienicznych warunków pobytu
w szkole, a pracownikom higienicznych warunków pracy. W przypadku zgłoszenia wystąpienia wszawicy dyrektor placówki zarządza dokonanie kontroli czystości skóry głowy wszystkich dzieci posiadających zgody rodziców / opiekunów.

2. Rodzice i prawni opiekunowie: zobowiązani są do monitorowania na bieżąco czystości skóry głowy własnego dziecka, a w przypadku stwierdzenia wszawicy do natychmiastowego przeprowadzenia kuracji.

3. Nauczyciele: zobowiązani są do natychmiastowego zgłaszania dyrektorowi szkoły sygnałów dotyczących pojawienia się wszawicy w szkole.

4. Pracownicy obsługi: winni zgłosić swoje podejrzenia, co do wystąpienia wszawicy
w danej grupie / klasie nauczycielowi bądź dyrektorowi.

Sposób prezentacji procedur:

1. Dyrektor umieszcza treść dokumentu na stronie internetowej szkoły oraz przesyła jego treść do rodziców za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

2. Rodzice zobowiązani są do zapoznania się z procedurą.

3. Zapoznanie wszystkich pracowników szkoły z treścią procedur.

Tryb dokonywania zmian w procedurze:

1. Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej – dyrektor szkoły. Wnioskodawcą zmian może być również Rada Rodziców.

2. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

3. Zasady wchodzą w życie z dniem uchwalenia.

Opis procedury:

Wszawica jest istotnym problemem higienicznym i może być w pewnych przypadkach sygnałem zaniedbań opiekuńczych rodziców oraz opiekunów prawnych
w stosunku do dziecka, co nie może być lekceważone. Działania profilaktyczne w szkole muszą być realizowane systematycznie i w sposób skoordynowany. Niezbędna jest współpraca pomiędzy rodzicami, dyrekcją placówki, nauczycielami i pracownikami szkoły. Obejmują one systematyczną akcję oświatową (pogadanki, materiały informacyjne w formie plakatów i ulotek) skierowaną do dzieci i młodzieży.

 1. W przypadku zgłoszenia przez rodziców wystąpienia wszawicy, dyrektor zobowiązany jest powiadomić drogą elektroniczną wszystkich rodziców / opiekunów prawnych uczniów całej szkoły o zaistniałym problemie. Ponadto dyrektor przesyła rodzicom / opiekunom prawnym materiały informacyjne dotyczące profilaktyki i zwalczania wszawicy.
 2.  Wychowawcy klas zobowiązani są do przeprowadzenia pogadanek z uczniami ze szczególnym naciskiem na procedury postępowania w celu uniknięcia zakażenia.
 3. W przypadku stwierdzenia wszawicy na terenie szkoły wszyscy rodzice / opiekunowie prawni są zobowiązani do codziennego kontrolowania czystości skóry głowy dziecka.
 4. W przypadku stwierdzenia wszawicy u dziecka rodzice / opiekunowie prawni zobowiązani są do przeprowadzenia odpowiedniego leczenia / kuracji z zaleceniem codziennej kontroli czystości skóry głowy dziecka oraz pozostałych domowników.
 5. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do zlecenia przeprowadzenia kontroli czystości skóry głowy wszystkich dzieci oraz wszystkich pracowników placówki przez pielęgniarkę lub upoważnioną przez niego osobę (Załącznik nr 1). Kontrola obejmuje wszystkie dzieci
  w szkole posiadające zgody rodziców / prawnych opiekunów, która odbywa się
  z zachowaniem zasady intymności (indywidualnie w wydzielonym pomieszczeniu).
 6. Rodzice / opiekunowie prawni dziecka nie muszą być informowani o terminie planowanej kontroli czystości skóry głowy u dzieci.
 7. Po przeprowadzonej kontroli dyrektor szkoły lub upoważniona osoba przekazuje indywidualnie informację rodzicom dzieci, u których stwierdzono wszawicę
  o konieczności natychmiastowej likwidacji wszy poprzez zastosowanie dostępnych
  w aptekach preparatów, zgodnie z instrukcją dołączoną do preparatu. W tym przypadku – kuracji powinni poddać się wszyscy domownicy.
 8. W przypadku uporczywego uchylania się rodziców / opiekunów prawnych dziecka od działań mających na celu zwalczenie wszawicy, dyrektor szkoły podejmuje bardziej radykalne kroki, zawiadamiając Ośrodek Pomocy Społecznej w Małkini Górnej.
  o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców / opiekunów prawnych dziecka
 9. W przypadku, gdy rodzice / opiekunowie prawni zgłoszą trudności w przeprowadzeniu kuracji (np. brak środków na zakup preparatu przeciw wszom) dyrektor szkoły we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, udzielają rodzicom / opiekunom prawnym niezbędnej pomocy.
 10. Dziecku z wszawicą nie można zabronić uczęszczać do placówki. Dyrektor lub nauczyciel może zaproponować rodzicom / opiekunom prawnym rozważenie możliwości pozostawienia dzieci w domu przez okres 7-10 dni. Po tym czasie niezbędne jest powtórzenie kuracji.
 11. Dyrektor szkoły po 7-10 dniach zarządza ponowne przeprowadzenie kontroli czystości skóry głowy u wszystkich dzieci posiadających zgody rodziców.
 12. Pracownicy obsługi dokonują dezynfekcji mebli tapicerowanych, materacy, itp., które znajdują się w salach.

 Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy w Szkole Podstawowej w Orle wchodzi w życie z dniem 12 grudnia 2023 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2024-01-28
Data publikacji:2024-01-28
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Małgorzata Dmochowska
Liczba odwiedzin:403